.
  หน้าแรก > บทความ > ผลงานวิชาการ คศ.3 ครูผจญ เหล็กแก้ว สาระภาษาไทย การอ่านจับใจความสำคัญ ม.1

   เรื่อง :  ผลงานวิชาการ คศ.3 ครูผจญ เหล็กแก้ว สาระภาษาไทย การอ่านจับใจความสำคัญ ม.1
   ข่าวโดย : เวปมาสเตอร์   วันที่  19/09/2012 เวลา 04:18 น.

                                           

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง
:
รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา
:
นายผจญ  เหล็กแก้ว

 ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดพันลาน  อำเภอชุมแสง  

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์  เขต  1 


ปีการศึกษา : 2551

                การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย
 2.หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความ
สำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดพันลานที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดพันลาน

ตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา  2551 จำนวน
24
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย    1. แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน
จำนวน 40 ข้อ
  3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

หาค่าร้อยละ
 ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า T-test

สรุปผลการศึกษา

                 แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพโดยรวม
เท่ากับ
85.88/84.45 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่
1 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนกับหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนวัดพันลาน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
 แสดงว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนโรงเรียนวัดพันลาน ได้เป็นอย่างดี   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1ปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด

 

ตัวอย่างแบบฝึก เล่ม 6

ใบความรู้

เรื่อง  “การสรุปใจความสำคัญ”

               
 การสรุปใจความสำคัญ คือ
การเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาสรุป

โดยตัดคำขยายออกไป
เหลือแต่ใจความที่ต้องการ หรือประเด็นสำคัญของเรื่อง

                  การสรุปใจความสำคัญมีหลักดังนี้

                   ๑. ก่อนสรุปความต้องอ่านเรื่องที่จะสรุป
– ๒ จบ
แล้วสรุปให้ได้

หนึ่งในสามของเรื่อง

                   ๒.
การสรุปไม่มีการใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑
–

                   
๓.ถ้าเป็นร้อยกรองต้องอาศัยการถอดความเป็นร้อยแก้ว

                   ๓. การสรุปความต้องเป็นร้อยแก้ว
เรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง

                   ๔. การสรุปความ
ไม่มีการเขียนย่อหน้า เขียนติดกันโดยตลอด

                   ๕.
การสรุปความเท่ากับเป็นการเล่าเรื่อง ต้องยึดหลักว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร ผลเป็นอย่างไรต่อไป และผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการเสนอเรื่องนี้

                   การสรุปใจความสำคัญบทร้อยกรอง

                
บทร้อยกรองมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากร้อยแก้ว 
การจับใจความจากการอ่านร้อยกรองจึงยุ่งยากซับซ้อนกว่าการอ่านร้อยแก้ว  ซึ่งผู้อ่านจำเป็นต้องรู้วิธี

ถอดความ และวิธีสรุปความจากการอ่านร้อยกรองที่อ่านเสียก่อน
จึงจะสามารถจับความจากร้อยกรองได้ถูกต้อง

                   การถอดความหรือถอดคำประพันธ์ กระทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ

จากภาษาร้อยกรองเป็นร้อยแก้วที่ได้ความชัดเจนตรงเนื้อความเดิมมากที่สุด 

                   การถอดความมีแนวปฏิบัติดังนี้

   
               ๑. อ่านคำประพันธ์แล้วจับประเด็นสำคัญโดยส่วนรวมไว้ให้ได้
( พิจารณาความหมายของศัพท์ยาก ( ถ้ามี)ให้สอดคล้องกับบริบทหรือคำแวดล้อม

                  
๒.ถอดความในแต่ละวรรค  โดยพิจารณาดังนี้
                        ๒.๑ หากเนื้อความตอนใดไม่สมบูรณ์
เนื่องจากผู้เขียนละคำบางคำไว้ เช่น ประธาน คำเชื่อม
เป็นต้นควรเติมเข้าไปให้เหมาะสม

                         ๒.๒
ต้องรักษาเนื้อความเดิมให้มากที่สุด ไม่ควรแทรกความคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็น

                         ๒.๓.ต้องใช้บุรุษสรรพนามตามฉบับเดิม
ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามชั้นของบุคคล

                         ๒.๔
พยายามคงความไพเราะจากสำนวนโวหารและความรู้สึกที่กวีได้สอดแทรกไว้ให้คงเดิม
หรือใกล้เคียงความเดิมที่สุด       
  

                                   แบบฝึกชุดที่ 

การเขียนสรุปใจความสำคัญ

(
คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน)

คำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญ (
ข้อละ   
คะแนน )

ตัวอย่าง     

  
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

                 เฉาก๊วยทำมาจากพืชชื่อเดียวกัน
เป็นพืชล้มลุกประเภทคลุมดิน ต้นเล็ก ลักษณะคล้ายต้นสะระแหน่  แต่ใบใหญ่กว่าและเรียวแหลม สมัยก่อนไทยต้องสั่งต้นเฉาก๊วยแห้งจากเมืองจีนมาทำเฉาก๊วยปีละหลายล้านบาท
มา ๒๐ ปีนี่เอง  จึงมีคนไทยนำต้นเฉาก๊วย

มาปลูกในเมืองไทย
ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกไม่น้อย  การทำเฉาก๊วยไม่ได้มีกรรมวิธีสลับซับซ้อนอะไรเลย
เพียงนำต้นเฉาก๊วยมาต้มเอาเมือก แล้วผสมแป้งมันให้อยู่ตัวเท่านี้

                   คนจีนเชื่อว่าเฉาก๊วยมีสรรพคุณแก้ร้อนใน  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน

ตับอักเสบ
และแก้อักเสบ

                                       ที่มา (ทีมงานสารคดี, ๒๕๔๓ : ๑๑๒)

ใจความสำคัญคือ   
เฉาก๊วยทำมาจากพืชชนิดหนึ่ง นำเข้าจากประเทศจีน   การทำเฉาก๊วยคือการนำมาต้มเอาเมือกแล้วผสมกับแป้งมัน
นอกจากนี้เฉาก๊วยยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยแบบฝึกที่  ๖.๑การเขียนสรุปใจความสำคัญ

คำชี้แจง     ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญ  (    คะแนน
)


ผึ้งตาย........เมื่อต่อยคน 

                   ธรรมชาติของผึ้งไม่ชอบต่อยคน แต่จะต่อยคนเพื่อป้องกันตัวและรังของมัน

ให้พ้นจากอันตราย   ผึ้งมีเหล็กในสำหรับต่อยคน เหล็กในมีลักษณะเป็นหลอดยาว

เป็นโพรงเรียวแหลมที่ปลายโผล่ออกมาตรงก้นหรือส่วนท้ายของร่างกาย
เมื่อผึ้ง

เอาปลายแหลมนี้แทงลงในผิวหนังของคนพร้อมกับปล่อยน้ำพิษออกมาเรียกว่า  ผึ้งต่อย

                   ผึ้งต่อยได้ครั้งเดียวตัวมันก็ตาย  เพราะเวลาที่ต่อยจะใช้เหล็กในที่อยู่ในก้นแทง  เมื่อแทงเข้าไปในผิวหนังแล้ว เหล็กในจะติดอยู่กับเนื้อ  เมื่อชักเหล็กในออกต้องใช้แรงมาก  ตรงปลายจะแตกออก บางครั้งเหล็กในจะฉีกขาดออกจากตัวทำให้ผึ้งตาย

                   เมื่อรู้ความจริงแล้ว  เราไม่ควรไปแหย่รังผึ้ง  เพราะผึ้งจะยอมสละชีวิตออกมาต่อยเรา
เพื่อป้องกันตัวและรังของมัน  บ้านของใครใครก็รัก
บ้านของใครใครก็หวง

ผึ้งก็รักและหวงบ้านของมันเช่นกัน

            ที่มา (นฤภร รุจิเรข, ศิริกุล ว่องวิจิตร,และจิดาภา
เนติบัณฑิต, ม.ป.ป.
: ๗๐)

ใจความสำคัญคือ   
...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................แบบฝึกที่  ๖.๒

 
กิจกรรมเด่นของโรงเรียน


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/03/2010 11:22
  ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 42728 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  197400 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  17457 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 31386 ครั้ง


 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
1.โรงเรียนวัดพันลาน
  ที่อยู่   23/1 หมู่ 3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  เบอร์โทรติดต่อ  056-353105 Fax 056-353105
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย 1.โรงเรียนวัดพันลาน  ติดต่อผู้ดูแล kroopajone2551@msn.com
Copyright © 2009   1.โรงเรียนวัดพันลาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009