Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 59360 View view 184.72.177.182 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  ผลงานวิชาการ คศ.3 ครูผจญ เหล็กแก้ว สาระภาษาไทย การอ่านจับใจความสำคัญ ม.1 บันทักเมื่อ 19/09/2012 ( 7114)

                                           

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายผจญ  เหล็กแก้ว
 ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดพันลาน  อำเภอชุมแสง  

สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครสวรรค์  เขต  1 
ปีการศึกษา : 2551
                การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  2.หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดพันลานที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพันลาน

ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2551 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย    1. แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ   3.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า T-test
สรุปผลการศึกษา
                 แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 85.88/84.45 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนกับหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนวัดพันลาน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  แสดงว่า แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนโรงเรียนวัดพันลาน ได้เป็นอย่างดี   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด

 

ตัวอย่างแบบฝึก เล่ม 6

ใบความรู้

เรื่อง  “การสรุปใจความสำคัญ”

                 การสรุปใจความสำคัญ คือ การเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาสรุป

โดยตัดคำขยายออกไป เหลือแต่ใจความที่ต้องการ หรือประเด็นสำคัญของเรื่อง

                  การสรุปใจความสำคัญมีหลักดังนี้

                   ๑. ก่อนสรุปความต้องอ่านเรื่องที่จะสรุป ๑ – ๒ จบ แล้วสรุปให้ได้

หนึ่งในสามของเรื่อง

                   ๒. การสรุปไม่มีการใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ –

                    ๓.ถ้าเป็นร้อยกรองต้องอาศัยการถอดความเป็นร้อยแก้ว

                   ๓. การสรุปความต้องเป็นร้อยแก้ว เรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง

                   ๔. การสรุปความ ไม่มีการเขียนย่อหน้า เขียนติดกันโดยตลอด

                   ๕. การสรุปความเท่ากับเป็นการเล่าเรื่อง ต้องยึดหลักว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไรต่อไป และผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการเสนอเรื่องนี้

                   การสรุปใจความสำคัญบทร้อยกรอง

                 บทร้อยกรองมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากร้อยแก้ว  การจับใจความจากการอ่านร้อยกรองจึงยุ่งยากซับซ้อนกว่าการอ่านร้อยแก้ว  ซึ่งผู้อ่านจำเป็นต้องรู้วิธี

ถอดความ และวิธีสรุปความจากการอ่านร้อยกรองที่อ่านเสียก่อน จึงจะสามารถจับความจากร้อยกรองได้ถูกต้อง

                   การถอดความหรือถอดคำประพันธ์ กระทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ

จากภาษาร้อยกรองเป็นร้อยแก้วที่ได้ความชัดเจนตรงเนื้อความเดิมมากที่สุด 

                   การถอดความมีแนวปฏิบัติดังนี้

                   ๑. อ่านคำประพันธ์แล้วจับประเด็นสำคัญโดยส่วนรวมไว้ให้ได้ ( พิจารณาความหมายของศัพท์ยาก ( ถ้ามี)ให้สอดคล้องกับบริบทหรือคำแวดล้อม

                   ๒.ถอดความในแต่ละวรรค  โดยพิจารณาดังนี้

                        ๒.๑ หากเนื้อความตอนใดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้เขียนละคำบางคำไว้ เช่น ประธาน คำเชื่อม เป็นต้นควรเติมเข้าไปให้เหมาะสม

                         ๒.๒ ต้องรักษาเนื้อความเดิมให้มากที่สุด ไม่ควรแทรกความคิดเห็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็น

                         ๒.๓.ต้องใช้บุรุษสรรพนามตามฉบับเดิม ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามชั้นของบุคคล

                         ๒.๔ พยายามคงความไพเราะจากสำนวนโวหารและความรู้สึกที่กวีได้สอดแทรกไว้ให้คงเดิม หรือใกล้เคียงความเดิมที่สุด         

                                   แบบฝึกชุดที่ 

การเขียนสรุปใจความสำคัญ

( คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน)

คำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญ ( ข้อละ    คะแนน )

ตัวอย่าง     

   เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

                 เฉาก๊วยทำมาจากพืชชื่อเดียวกัน เป็นพืชล้มลุกประเภทคลุมดิน ต้นเล็ก ลักษณะคล้ายต้นสะระแหน่  แต่ใบใหญ่กว่าและเรียวแหลม สมัยก่อนไทยต้องสั่งต้นเฉาก๊วยแห้งจากเมืองจีนมาทำเฉาก๊วยปีละหลายล้านบาท มา ๒๐ ปีนี่เอง  จึงมีคนไทยนำต้นเฉาก๊วย

มาปลูกในเมืองไทย ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกไม่น้อย  การทำเฉาก๊วยไม่ได้มีกรรมวิธีสลับซับซ้อนอะไรเลย เพียงนำต้นเฉาก๊วยมาต้มเอาเมือก แล้วผสมแป้งมันให้อยู่ตัวเท่านี้

                   คนจีนเชื่อว่าเฉาก๊วยมีสรรพคุณแก้ร้อนใน  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน

ตับอักเสบ และแก้อักเสบ

                                       ที่มา (ทีมงานสารคดี, ๒๕๔๓ : ๑๑๒)

ใจความสำคัญคือ    เฉาก๊วยทำมาจากพืชชนิดหนึ่ง นำเข้าจากประเทศจีน   การทำเฉาก๊วยคือการนำมาต้มเอาเมือกแล้วผสมกับแป้งมัน นอกจากนี้เฉาก๊วยยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย

แบบฝึกที่  ๖.๑การเขียนสรุปใจความสำคัญ

คำชี้แจง     ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเขียนสรุปใจความสำคัญ  (    คะแนน )

ผึ้งตาย........เมื่อต่อยคน 

                   ธรรมชาติของผึ้งไม่ชอบต่อยคน แต่จะต่อยคนเพื่อป้องกันตัวและรังของมัน

ให้พ้นจากอันตราย   ผึ้งมีเหล็กในสำหรับต่อยคน เหล็กในมีลักษณะเป็นหลอดยาว

เป็นโพรงเรียวแหลมที่ปลายโผล่ออกมาตรงก้นหรือส่วนท้ายของร่างกาย เมื่อผึ้ง

เอาปลายแหลมนี้แทงลงในผิวหนังของคนพร้อมกับปล่อยน้ำพิษออกมาเรียกว่า  ผึ้งต่อย

                   ผึ้งต่อยได้ครั้งเดียวตัวมันก็ตาย  เพราะเวลาที่ต่อยจะใช้เหล็กในที่อยู่ในก้นแทง  เมื่อแทงเข้าไปในผิวหนังแล้ว เหล็กในจะติดอยู่กับเนื้อ  เมื่อชักเหล็กในออกต้องใช้แรงมาก  ตรงปลายจะแตกออก บางครั้งเหล็กในจะฉีกขาดออกจากตัวทำให้ผึ้งตาย

                   เมื่อรู้ความจริงแล้ว  เราไม่ควรไปแหย่รังผึ้ง  เพราะผึ้งจะยอมสละชีวิตออกมาต่อยเรา เพื่อป้องกันตัวและรังของมัน  บ้านของใครใครก็รัก บ้านของใครใครก็หวง

ผึ้งก็รักและหวงบ้านของมันเช่นกัน

            ที่มา (นฤภร รุจิเรข, ศิริกุล ว่องวิจิตร,และจิดาภา เนติบัณฑิต, ม.ป.ป. : ๗๐)

ใจความสำคัญคือ    ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................แบบฝึกที่  ๖.๒

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนวัดพันลาน
23/1 หมู่ 3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 60250  เบอร์โทรติดต่อ  056-353105,Fax 056-353105
ติดต่อผู้ดูแล kroopajone2551@msn.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo